Tên màu sắc: bụi cam
Màu thập lục phân: #e08040
Màu RGB: 224 128 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: bụi cam. Màu thập lục phân: (#e08040). Màu RGB: 224 128 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.