Tên màu sắc: quả bí ngô
Màu thập lục phân: #e08000
Màu RGB: 224 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: quả bí ngô. Màu thập lục phân: (#e08000). Màu RGB: 224 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.