Tên màu sắc: Hồng đậm
Màu thập lục phân: #e04060
Màu RGB: 224 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: Hồng đậm. Màu thập lục phân: (#e04060). Màu RGB: 224 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.