Tên màu sắc: châu sa
Màu thập lục phân: #e02020
Màu RGB: 224 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: châu sa. Màu thập lục phân: (#e02020). Màu RGB: 224 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.