Tên màu sắc: đỏ
Màu thập lục phân: #e00000
Màu RGB: 224 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: đỏ. Màu thập lục phân: (#e00000). Màu RGB: 224 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.