Tên màu sắc: Lê
Màu thập lục phân: #c0e060
Màu RGB: 192 224 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: Lê. Màu thập lục phân: (#c0e060). Màu RGB: 192 224 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.