Tên màu sắc: cá hồi đen tối
Màu thập lục phân: #c06060
Màu RGB: 192 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cá hồi đen tối. Màu thập lục phân: (#c06060). Màu RGB: 192 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.