Tên màu sắc: Baby Blue
Màu thập lục phân: #a0c0f0
Màu RGB: 160 192 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: Baby Blue. Màu thập lục phân: (#a0c0f0). Màu RGB: 160 192 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.