Tên màu sắc: oliu tươi
Màu thập lục phân: #a0c000
Màu RGB: 160 192 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: oliu tươi. Màu thập lục phân: (#a0c000). Màu RGB: 160 192 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.