Tên màu sắc: booger
Màu thập lục phân: #a0a040
Màu RGB: 160 160 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: booger. Màu thập lục phân: (#a0a040). Màu RGB: 160 160 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.