Tên màu sắc: wisteria
Màu thập lục phân: #a080c0
Màu RGB: 160 128 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: wisteria. Màu thập lục phân: (#a080c0). Màu RGB: 160 128 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.