Tên màu sắc: gạch
Màu thập lục phân: #a04020
Màu RGB: 160 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: gạch. Màu thập lục phân: (#a04020). Màu RGB: 160 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.