Tên màu sắc: cây Nam việt quất
Màu thập lục phân: #a00040
Màu RGB: 160 0 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cây Nam việt quất. Màu thập lục phân: (#a00040). Màu RGB: 160 0 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.