Tên màu sắc: lightblue
Màu thập lục phân: #80c0f0
Màu RGB: 128 192 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: lightblue. Màu thập lục phân: (#80c0f0). Màu RGB: 128 192 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.