Tên màu sắc: xám / xanh lá cây
Màu thập lục phân: #80a080
Màu RGB: 128 160 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: xám / xanh lá cây. Màu thập lục phân: (#80a080). Màu RGB: 128 160 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.