Tên màu sắc: màu nâu xám
Màu thập lục phân: #808060
Màu RGB: 128 128 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu nâu xám. Màu thập lục phân: (#808060). Màu RGB: 128 128 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.