Tên màu sắc: chàm sáng
Màu thập lục phân: #8060e0
Màu RGB: 128 96 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: chàm sáng. Màu thập lục phân: (#8060e0). Màu RGB: 128 96 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)