Tên màu sắc: gỉ nâu
Màu thập lục phân: #804000
Màu RGB: 128 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: gỉ nâu. Màu thập lục phân: (#804000). Màu RGB: 128 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.