Tên màu sắc: nâu đỏ
Màu thập lục phân: #802020
Màu RGB: 128 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: nâu đỏ. Màu thập lục phân: (#802020). Màu RGB: 128 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.