Tên màu sắc: lá xanh
Màu thập lục phân: #60a000
Màu RGB: 96 160 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: lá xanh. Màu thập lục phân: (#60a000). Màu RGB: 96 160 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.