Tên màu sắc: mềm màu xanh
Màu thập lục phân: #6080e0
Màu RGB: 96 128 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: mềm màu xanh. Màu thập lục phân: (#6080e0). Màu RGB: 96 128 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.