Tên màu sắc: quân xanh
Màu thập lục phân: #608040
Màu RGB: 96 128 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: quân xanh. Màu thập lục phân: (#608040). Màu RGB: 96 128 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.