PIXNIO »

Tên màu sắc: xanh bẩn
Màu thập lục phân: #608020
Màu RGB: 96 128 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.