Tên màu sắc: oliu đen
Màu thập lục phân: #404000
Màu RGB: 64 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: oliu đen. Màu thập lục phân: (#404000). Màu RGB: 64 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.