Tên màu sắc: màu xanh lam
Màu thập lục phân: #2040c0
Màu RGB: 32 64 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xanh lam. Màu thập lục phân: (#2040c0). Màu RGB: 32 64 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.