Tên màu sắc: cây thông xanh
Màu thập lục phân: #204020
Màu RGB: 32 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cây thông xanh. Màu thập lục phân: (#204020). Màu RGB: 32 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.