Tên màu sắc: hunter green
Màu thập lục phân: #204000
Màu RGB: 32 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: hunter green. Màu thập lục phân: (#204000). Màu RGB: 32 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.