Tên màu sắc: rất nâu sẫm
Màu thập lục phân: #200000
Màu RGB: 32 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: rất nâu sẫm. Màu thập lục phân: (#200000). Màu RGB: 32 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.