Tên màu sắc: biển
Màu thập lục phân: #002060
Màu RGB: 0 32 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: biển. Màu thập lục phân: (#002060). Màu RGB: 0 32 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.