Tên màu sắc: gần như màu đen
Màu thập lục phân: #002020
Màu RGB: 0 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: gần như màu đen. Màu thập lục phân: (#002020). Màu RGB: 0 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.