Tên màu sắc: đêm xanh
Màu thập lục phân: #000040
Màu RGB: 0 0 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: đêm xanh. Màu thập lục phân: (#000040). Màu RGB: 0 0 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.