Tên màu sắc: tinh khiết hồng
Màu thập lục phân: #f080e0
Màu RGB: 240 128 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tinh khiết hồng. Màu thập lục phân: (#f080e0). Màu RGB: 240 128 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.