Tên màu sắc: đào màu tối
Màu thập lục phân: #f08060
Màu RGB: 240 128 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: đào màu tối. Màu thập lục phân: (#f08060). Màu RGB: 240 128 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.