Tên màu sắc: màu da cam xỉn
Màu thập lục phân: #e06020
Màu RGB: 224 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu da cam xỉn. Màu thập lục phân: (#e06020). Màu RGB: 224 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.