Tên màu sắc: màu xám xanh nhạt
Màu thập lục phân: #c0e0e0
Màu RGB: 192 224 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xám xanh nhạt. Màu thập lục phân: (#c0e0e0). Màu RGB: 192 224 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.