Tên màu sắc: hoa hồng sâu
Màu thập lục phân: #c04060
Màu RGB: 192 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: hoa hồng sâu. Màu thập lục phân: (#c04060). Màu RGB: 192 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.