Tên màu sắc: ánh sáng màu xanh ô liu
Màu thập lục phân: #a0c060
Màu RGB: 160 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: ánh sáng màu xanh ô liu. Màu thập lục phân: (#a0c060). Màu RGB: 160 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.