Tên màu sắc: bệnh tiêu chảy
Màu thập lục phân: #a08000
Màu RGB: 160 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: bệnh tiêu chảy. Màu thập lục phân: (#a08000). Màu RGB: 160 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.