Tên màu sắc: tối màu tím
Màu thập lục phân: #a060a0
Màu RGB: 160 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tối màu tím. Màu thập lục phân: (#a060a0). Màu RGB: 160 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.