Tên màu sắc: mận nhạt
Màu thập lục phân: #a06080
Màu RGB: 160 96 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: mận nhạt. Màu thập lục phân: (#a06080). Màu RGB: 160 96 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.