Tên màu sắc: ánh sáng màu nâu đỏ
Màu thập lục phân: #a06060
Màu RGB: 160 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: ánh sáng màu nâu đỏ. Màu thập lục phân: (#a06060). Màu RGB: 160 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.