Tên màu sắc: sienna thô
Màu thập lục phân: #a06000
Màu RGB: 160 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: sienna thô. Màu thập lục phân: (#a06000). Màu RGB: 160 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.