Tên màu sắc: rùa xanh
Màu thập lục phân: #80c060
Màu RGB: 128 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: rùa xanh. Màu thập lục phân: (#80c060). Màu RGB: 128 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.