Tên màu sắc: màu xanh đậm
Màu thập lục phân: #80a060
Màu RGB: 128 160 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xanh đậm. Màu thập lục phân: (#80a060). Màu RGB: 128 160 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.