Tên màu sắc: ánh sáng cà tím
Màu thập lục phân: #8040a0
Màu RGB: 128 64 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: ánh sáng cà tím. Màu thập lục phân: (#8040a0). Màu RGB: 128 64 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.