Tên màu sắc: sô cô la sữa
Màu thập lục phân: #804020
Màu RGB: 128 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: sô cô la sữa. Màu thập lục phân: (#804020). Màu RGB: 128 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.