Tên màu sắc: nâu teal
Màu thập lục phân: #60a0a0
Màu RGB: 96 160 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: nâu teal. Màu thập lục phân: (#60a0a0). Màu RGB: 96 160 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.