Tên màu sắc: xanh chói
Màu thập lục phân: #6060a0
Màu RGB: 96 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: xanh chói. Màu thập lục phân: (#6060a0). Màu RGB: 96 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.