Tên màu sắc: hạt dẻ
Màu thập lục phân: #602000
Màu RGB: 96 32 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: hạt dẻ. Màu thập lục phân: (#602000). Màu RGB: 96 32 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.