Tên màu sắc: tối màu xanh da trời
Màu thập lục phân: #40a0f0
Màu RGB: 64 160 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tối màu xanh da trời. Màu thập lục phân: (#40a0f0). Màu RGB: 64 160 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.